[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 (nâng cao) theo các cấp bậc nhận thức Bloom

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 (nâng cao) theo các cấp bậc nhận thức Bloom
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. Thang phân loại của Bloom trong giáo dục
1.1.1. Các loại mục tiêu trong giáo dục
1.1.2. Phân loại mục tiêu nhận thức theo quan điểm của Bloom
1.2. Cơ sở lí luận về kiểm tra, đánh giá trong dạy học
1.2.1. Khái niệm về kiểm tra, đánh giá
1.2.2. Vai trò của kiểm tra, đánh giá
1.2.3. Những yêu cầu khi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
1.3. Các hình thức kiểm tra, đánh giá trong dạy học
1.3.1. Tổng quan về các hình thức KT, ĐG trong dạy học vật lí
1.3.2. Kiểm tra viết dạng tự luận
1.3.3. TNKQ nhiều lựa chọn (Multiple Choice Question - MCQ)
1.4. Phân tích, đánh giá bài TN và câu TN thông qua các chỉ số thống kê
1.4.1. Phân tích, đánh giá câu TN
1.4.2. Phân tích, đánh giá bài TN
Chương 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ”
2.1. Nội dung kiến thức cơ bản chương “Cảm ứng điện từ”
2.1.1. Cấu trúc, nội dung kiến thức SGK chương “Cảm ứng điện từ” vật lí 11 nâng cao
2.1.2. Sơ đồ cấu trúc nội dung chương “Cảm ứng điện từ”
2.1.3. Bảng mục tiêu và nội dung dạy học chương “Cảm ứng điện từ”
2.2. Thiết kế dàn bài trắc nghiệm
2.3. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương “Cảm ứng điện từ”
2.4. Thông tin về tình hình học tập của học sinh
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Phương pháp thực nghiệm
3.4. Tiến hành thực nghiệm
3.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.5.1. Kết quả phân tích thống kê bài TN và câu TN
3.5.2. Phân tích các câu TN có độ phân cách kém
KẾT LUẬN CHUNG VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan