[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng bộ câu hỏi định hướng tư duy và vận dụng hướng dẫn giải bài tập chương “Mắt. Các dụng cụ quang” Vật lí 11 cơ bản

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng bộ câu hỏi định hướng tư duy và vận dụng hướng dẫn giải bài tập chương “Mắt. Các dụng cụ quang” Vật lí 11 cơ bản
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY TRONG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ
1.1. Câu hỏi định hướng tư duy
1.1.1. Tư duy
1.1.1.1. Khái niệm tư duy
1.1.1.2. Một số đặc điểm của tư duy
1.1.1.3. Các giai đoạn của quá trình tư duy
1.1.1.4. Một số thao tác tư duy
1.1.2. Câu hỏi định hướng tư duy
1.1.2.1. Khái niệm về câu hỏi định hướng tư duy
1.1.2.2. Các tiêu chuẩn xác định tính hiệu quả của câu hỏi tư duy
1.1.2.3. Quy tắc đặt câu hỏi của Ivan Hannel
1.1.2.4. Các bước đặt câu hỏi của Ivan Hannel
1.1.2.5. Kĩ thuật đặt câu hỏi
1.1.2.6. Kĩ thuật thiết kế câu hỏi trong dạy học
1.2. Câu hỏi định hướng tư duy trong giải bài tập vật lí
1.2.1. Khái niệm bài tập vật lí
1.2.2. Vai trò của bài tập vật lí
1.2.3. Tư duy trong dạy học vật lí
1.2.3.1. Tư duy vật lí
1.2.3.2. Tư duy trong quá trình giải bài tập vật lí
1.2.4. Phương pháp giải bài tập vật lí
1.3. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY VÀ VẬN DỤNG HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG “MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG” - VẬT LÍ 11 CƠ BẢN
2.1. Cơ sở xây dựng câu hỏi và vận dụng hướng dẫn giải bài tập chương “Mắt. Các dụng cụ quang” - vật lí 11 cơ bản
2.1.1. Phát triển tư duy của học sinh trong chương
2.1.1.2. Mục tiêu dạy học của chương
2.1.1.2. Sơ đồ cấu trúc của chương
2.1.1.3. Phân tích nội dung tổng thể của chương và phân tích nội dung từng bài cụ thể của chương
2.1.2.5. Đánh giá chung về chương “Mắt. Các dụng cụ quang” – vật lí 11 cơ bản
2.1.2. Thực trạng dạy bài tập chương “Mắt. Các dụng cụ quang” - vật lí 11
2.1.2.1. Mục đích tìm hiểu
2.1.2.2. Phương pháp tìm hiểu
2.1.2.3. Kết quả tìm hiểu
2.1.2.4. Nguyên nhân của thực trạng trên
2.1.1.5. Đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế của thực trạng trên
2.2. Tiến trình giải bài tập chương “Mắt. Các dụng cụ quang” - vật lí 11 cơ bản
2.2.1 Minh họa một số bài tập
2.2.2. Minh họa các bài tập phù hợp với lớp thực nghiệm
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích
3.1.2. Nhiệm vụ
3.1.3. Đối tượng
3.1.4. Phương pháp thực nghiệm
3.2. Tiến hành thực nghiệm sư phạm
3.2.1. Công tác chuẩn bị
3.2.2. Tổ chức dạy học
3.2.3. Kiểm tra đánh giá
3.2.3.1. Đánh giá tính tích cực học tập của học sinh
3.2.3.2. Đánh giá mức độ lĩnh hội kiến thức của học sinh qua quá trình giải bài tập
3.3. Đánh giá định tính quá trình thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Tiết 1. BÀI TẬP LĂNG KÍNH
3.3.2. Tiết 2. BÀI TẬP THẤU KÍNH MỎNG
3.3.3. Tiết 3. BÀI TẬP MẮT
3.3.4. Nhận xét đánh giá chung
3.4. Đánh giá định lượng kết quả thực nghiệm
3.4.1. Kết quả học tập của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
3.4.2. Mô tả thống kê điểm kiểm tra hai lớp
3.4.2.1. Mô tả thống kê qua bảng phân phối tần suất và đồ thị biểu diễn
3.4.2.2. Mô tả thống kê qua bảng phân phối tần suất tích lũy và đồ thị biểu diễn
3.4.2.3. Mô tả thống kê thông qua các tham số thống kê
3.4.3. Kiểm định giả thuyết thống kê
3.5. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan