[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng quy trình khuếch đại hệ gen ty thể chó có xoáy lưng thái lan bằng kĩ thuật LONG-PCR và so sánh quan hệ di truyền giữa chó có xoáy lưng Thái Lan và Phú Quốc

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng quy trình khuếch đại hệ gen ty thể chó có xoáy lưng thái lan bằng kĩ thuật LONG-PCR và so sánh quan hệ di truyền giữa chó có xoáy lưng Thái Lan và Phú Quốc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về giống chó Phú Quốc - Nguồn gốc giống chó Phú Quốc Việt Nam
1.1.1. Phân loại
1.1.2. Đặc điểm chung của chó có xoáy Phú Quốc
1.1.3. Nghi vấn về nguồn gốc của giống chó Phú Quốc Việt Nam
1.2. Đặc điểm chung của chó có xoáy Thái Lan
1.3. Các nghiên cứu đa dạng di truyền và tiến hóa phát sinh chủng loài dựa trên trình tự hệ gen ty thể
1.3.1. Đặc điểm và cơ chế di truyền của hệ gen ty thể động vật hữu nhũ
1.3.2. Ứng dụng của hệ gen ty thể trong nghiên cứu tiến hóa và phát sinh chủng loài
1.3.3. Các nghiên cứu đa dạng di truyền và tiến hóa phát sinh chủng loài chó dựa trên toàn bộ trình tự hệ gen ty thể
Chương 2. VẬT LIỆU - PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu, hóa chất và địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Vật liệu và hóa chất
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu mẫu và tách DNA tổng số
2.2.2. Phương pháp điện di trên gel agarose
2.2.3. Khuếch đại các mảnh gen ty thể bằng kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction)
2.2.4. Phương pháp giải trình tự
2.2.5. Hiệu chỉnh trình tự
2.2.6. So sánh với cơ sở dữ liệu trên ngân hàng gen
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thu thập mẫu
3.2. Tối ưu hóa quy trình tách chiết DNA tổng số
3.3. Định loại kiểu đơn bội chó có xoáy Thái Lan bằng trình tự vùng kiểm soát
3.3.1. Thiết lập phản ứng PCR khuếch đại vùng kiểm soát
3.3.2. Kết quả giải và phân tích trình tự DNA vùng kiểm soát
3.3.3. Định loại kiểu đơn bội cho chó có xoáy lưng Thái Lan
3.4. Xây dựng quy trình phản ứng khuếch đại các mảnh gen ty thể bằng kĩ thuật Long-PCR
3.4.1. Xây dựng quy trình phản ứng PCR khuếch đại mảnh 1
3.4.2. Xây dựng quy trình phản ứng khuếch đại mảnh 2 và mảnh 3 hệ gen ty thể chó có xoáy lưng Thái Lan
3.5. Giải và phân tích trình tự hệ gen ty thể chó Thái Lan mang kiểu đơn bội A11
3.5.1. Thu nhận và hiệu chỉnh kết quả giải trình tự
3.5.2. Lắp ráp các trình tự đã hiệu chỉnh
3.5.3. Phân tích phát sinh loài
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan