[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hàm ngôn trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Hàm ngôn trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Hàm ngôn và các thuật ngữ hữu quan
1.1.1. Hàm ngôn và hiển ngôn
1.1.2. Hàm ngôn và tiền giả định
1.1.3. Hàm ngôn và suy ý
1.2. Phân loại hàm ngôn và các cơ chế tạo hàm ngôn
1.2.1. Phân loại hàm ngôn
1.2.2. Cơ chế tạo hàm ngôn
1.3. Đặc trưng văn hóa – tâm lý – xã hội và việc tạo hàm ngôn
1.3.1. Đặc trưng văn hóa gốc nông nghiệp
1.3.2. Đặc trưng sông nước
1.4. Mục đích dùng hàm ngôn
1.4.1. Tăng sức hấp dẫn thuyết phục cho lời nói
1.4.2. Khiêm tốn, lịch sự
1.4.3. Không muốn trực tiếp làm mất thể diện người nghe
1.4.4. Châm biếm
1.4.5. Không chịu trách nhiệm trực tiếp về hành động ngôn từ
1.4.6. “Ít lời nhiều ý”
1.5. Truyện ngắn và truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
1.5.1. Truyện ngắn
1.5.2. Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
1.6. Tiểu kết
Chương 2. MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO HÀM NGÔN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP
2.1. Cơ sở nhận diện hàm ngôn trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
2.2. Cơ chế tạo hàm ngôn trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
2.2.1. Dùng thực từ
2.2.2. Dùng hư từ
2.2.3. Dùng tiền giả định
2.2.4. Vi phạm quy tắc chiếu vật và chỉ xuất
2.2.5. Vi phạm quy tắc lập luận
2.2.6. Vi phạm phương châm hội thoại
2.2.7. Sử dụng hành động ngôn ngữ gián tiếp
2.2.8. Dùng câu chất vấn
2.2.9. Dùng từ ngữ không tương thích
2.2.10. Dùng từ sai lệch ngữ nghĩa
2.2.11. Dùng thành ngữ, tục ngữ
2.2.12. Dùng từ đồng âm
2.2.13. So sánh
2.2.14. Nói giảm, nói tránh
2.3. Tiểu kết
Chương 3. CHỨC NĂNG VÀ TÁC DỤNG CỦA HÀM NGÔN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP
3.1. Chức năng hàm ngôn
3.1.1. Mỉa mai
3.1.2. Khuyên
3.1.3. Cấm đoán
3.1.4. Phản đối
3.1.5. Trách móc
3.1.6. Gợi ý
3.1.7. Nịnh bợ
3.1.8. Chửi
3.1.9. Hối hận
3.1.10. Né tránh
3.2. Tác dụng của hàm ngôn trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
3.2.1. Thể hiện tư tưởng của nhà văn
3.2.2. Thể hiện những vấn nạn xã hội
3.2.3. Lời cảnh tỉnh con người từ mặt trái xã hội
3.3. Nhận xét về hàm ngôn trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
3.3.1. Hàm ngôn trong lời kể
3.3.2. Hàm ngôn trong lời thoại
3.3.3. Hàm ngôn trong tiêu đề
3.4. Nhận xét khái quát phong cách Nguyễn Huy Thiệp qua việc sử dụng hàm ngôn
3.4.1. Ngôn ngữ ngắn gọn, cô đúc
3.4.2. Giọng điệu lạnh lùng
3.5. Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan