[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Điện tử Hải Phòng Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp.
1.1.1.Khái niệm Báo cáo tài chính và sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế
1.1.1.1.Khái niệm báo cáo tài chính
1.1.1.2.Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế
1.1.2. Mục đích và vai trò của Báo cáo tài chính:
1.1.2.1.Mục đích cảu báo cáo tài chính:
1.1.2.2.Vai trò của Báo cáo tài chính:
1.1.3.Đối tượng áp dụng:
1.1.4.Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính:
1.1.5.Nguyên tắc lập và trình báy Báo cáo tài chính:
1.1.6.Hệ thống báo cáo tài chính:
1.1.6.1.Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính:
1.1.6.2.Hệ thống Báo cáo tài chính theo Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính:
1.1.6.3.Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính:
1.1.6.4.Kỳ lập Báo cáo tài chính:
1.1.6.5.Thời hạn nộp báo cáo tài chính:
1.1.6.6.Nơi nhận báo cáo tài chính:
1.2.Bảng cân đối kế toán và công tác lập bảng cân đối kế toán:
1.2.1.Bảng cân đối kế toán và kết cấu bảng cân đối kế toán:
1.2.1.2.Đặc điểm của Bảng cân đối kế toán:
1.2.1.3.Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán:
1.2.1.4.Kết cấu và nội dung của bảng cân đối kế toán:
1.2.2.Nguồn số liệu, trình tự, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán:
1.2.2.1.Nguồn số liệu để lập Bảng cân đối kế toán:
1.2.2.2.Trình tự lập Bảng cân đối kế toán:
1.2.2.3. Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán:
1.3. Phân tích Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp:
1.3.1.Sự cần thiết và phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán.
1.3.1.1.Sự cần thiết phải phân tích bảng cân đối kế toán:
1.3.1.2.Các phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán:
1.3.2.Nhiệm vụ của phân tích bảng cân đối kế toán.
1.3.3.Nội dung của phân tích bảng cân đối kế toán:
1.3.3.1.Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán.
1.3.3.2.Phân tích cơ cấu Tài sản và sự biến động của Tài sản.
1.3.3.3.Phân tích cơ cấu nguồn vốn và sự biến động nguồn vốn
1.3.3.4.Phân tích về khả năng thanh toán:
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HẢI PHÒNG
2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng: 
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức:
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng:
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty CP điện tử Hải Phòng:
2.1.4.2. Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng
2.1.4.3. Các chính sách kế toán tại công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng
2.2. Thực trang công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng.
2.2.1. Nguồn số liệu:
2.2.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán tại công ty
2.2.2.1. Quy trình lập bảng cân đối kế toán cảu công ty:
2.2.2.2. Nội dung lập bảng cân đối kế toán tại công ty:
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HẢI PHÒNG
3.1. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác lập, phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng.
3.1.1. Ưu điểm:
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy quản lý:
3.1.1.2. Về bộ máy kế toán:
3.1.1.3. Về hệ thông sổ sách:
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]
[kythuat]
Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Điện tử Hải Phòng

[/kythuat]

Bài viết liên quan