[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Lâm Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Lâm Quang
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1. Chi phí sản xuất.
1.1.1.1. Khái niệm.
1.1.1.2. Phân loại.
1.1.2. Giá thành sản phẩm.
1.2.2.1. Khái niệm.
1.2.2.2. Phân loại.
1.1.3. Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán CPSX và giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất.
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.
1.2.2. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.2.2.1. Nguyên tắc hạch toán
1.2.2.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng
1.2.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.3. Chi phí nhân công.
1.2.3.1. Nguyên tắc hạch toán
1.2.3.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng.
1.2.3.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.4. Chi phí sản xuất chung.
1.2.4.1. Nguyên tắc hạch toán
1.2.4.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng
1.2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.5. Tập hợp chi phí sản xuất.
1.2.5.1. Nguyên tắc hạch toán
1.2.5.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.5.3. Các khoản giảm giá thành
1.3. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.3.1. Thiệt hại về sản phẩm hỏng
1.3.1.1. Khái niệm
1.3.1.2. Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng
1.3.2. Thiệt hại ngừng sản xuất
1.3.2.1. Khái niệm
1.3.2.2. Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất
1.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm.
1.4.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành.
1.4.1.1. Đối tượng tính giá thành.
1.4.1.2. Kỳ tính giá thành
1.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang.
1.4.2.1. Khái niệm.
1.4.2.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành.
1.4.3.1. Tính giá thành ở các đơn vị có quy trình công nghệ giản đơn.
1.4.3.2. Tính giá thành ở các đơn vị có quy trình công nghệ phức tạp.
Chương 2: Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Lâm Quang.
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Lâm Quang
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty TNHH Lâm Quang
2.1.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.1.2. Chiến lược và phương hướng phát triển trong tương lai
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Lâm Quang
2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Lâm Quang
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.2.3. Nhận xét.
2.1.3. Tình hình nhân sự tại Công ty TNHH Lâm Quang
2.1.4. Tình hình kinh doanh tại Công ty TNHH Lâm Quang
2.1.5. Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Lâm Quang
2.1.5.1. Cơ cấu bộ máy kế toán tại công ty
2.1.5.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Lâm Quang
2.1.5.1.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán
2.1.5.1.3. Nhận xét
2.1.5.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
2.1.5.2.1. Hệ thống thông tin kế toán tại công ty Lâm Quang
2.1.5.2.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Lâm Quang
2.2.1. Một số đặc điểm về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 2.2.1.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành
2.2.1.2. Quy trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
2.2.2. Công tác tập hợp chi phí tại công ty TNHH Lâm Quang
2.2.2.1. Chi phí NVL trực tiếp
2.2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Chi phí sản xuất chung
2.2.2.4. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Lâm Quang
2.2.3.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.3.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm
Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Lâm Quang
3.1. Nhận xét
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số kiến nghị
Kết luận
Tài liệu tham khảo. 
[/tomtat]

Bài viết liên quan