[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và đầu tư Thắng Thắng


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và đầu tư Thắng Thắng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán hàng tồn kho
1.1. Những vấn đề chung về khoản mục hàng tồn kho
1.1.1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò khoản mục hàng tồn kho
1.1.1.1. Khái niệm hàng tồn kho
1.1.1.2. Phân loại hàng tồn kho
1.1.1.3. Đặc điểm hàng tồn kho
1.1.1.4. Vai trò hàng tồn kho
1.2. Tổ chức kế toán hàng tồn kho
1.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán
1.2.2. Tổ chức tài khoản kế toán
1.2.3. Tổ chức sổ kế toán
1.2.4. Phương pháp tính giá và tổ chức kế toán khoản mục hàng tồn kho
1.2.4.1. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho
1.2.4.2. Kế toán chi tiết hàng tồn kho
1.2.4.3. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho
1.2.4.4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.2.4.5. Vấn đề kiểm kê và đánh giá lại hàng tồn kho
1.2.4.6. Trình bày và công bố khoản mục hàng tồn kho trên BCTC
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Truyền thông quảng cáo và đầu tư Thắng Thắng
2.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Truyền thông quảng cáo và đầu tư Thắng Thắng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Tổ chức bộ máy và tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay
2.1.2.1. Tổ chức bộ máy
2.1.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh
2.1.3. Định hướng phát triển công ty
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán hàng tồn kho tại công ty
2.2.1.1. Hình thức tổ chức
2.2.1.2. Sơ đồ tồ chức
2.2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán
2.2.2. Tổ chức nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho tại công ty
2.2.2.1. Hình thức sổ sách
2.2.2.2. Tổ chức chứng từ hàng tồn kho
2.2.2.3. Chế độ, chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2.3. Thực trạng qui trình kế toán hàng tồn kho tại công ty
2.2.3.1. Phương pháp tính giá được áp dụng tại công ty
2.2.3.2. Kế toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty
2.2.3.3. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại công ty
2.2.4. Tổ chức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại công ty
2.2.5. Vấn đề kiểm kê và đánh giá lại hàng tồn kho tại công ty
2.2.6. Trình bày và công bố trên BCTC
Chương 3: Nhận xét, kiến nghị
3.1. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện
3.2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan