[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại công ty cổ phần Lam Sơn


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại công ty cổ phần Lam Sơn
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ NỢ PHẢI THU
1.1. Tổng quan về vốn bằng tiền
1.1.1. Khái niệm:
1.1.2. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền:
1.1.3. Nguyên tắc hạch toán:
1.2. Kế toán vốn bằng tiền
1.2.1. Kế toán tiền mặt tồn quỹ:
1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng:
1.3. Kế toán các khoản nợ phải thu
1.3.1. Kế toán khoản phải thu của khách hàng:
1.3.2. Kế toán phải thu nội bộ:
1.3.3. Kế toán tạm ứng:
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN.
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Mối quan hệ liên kết của Công ty CP Lam Sơn
2.1.4. Tình hình công ty những năm gần đây
2.1.5. Chiến lược phát triển của công ty trong tương lai
2.1.6. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại Công ty Cổ phần Lam Sơn
2.2.1. Công tác kế toán vốn bằng tiền
2.2.2. Công tác kế toán nợ phải thu
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY CP LAM SƠN.
3.1. Nhận xét chung
3.1.1. Những mặt tích cực
3.1.2. Một số tồn tại
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại Công ty CP Lam Sơn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan