[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm Anh Đức


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm Anh Đức
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Câu hỏi nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Khái niệm, ý nghĩa của xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.1.2 Ý nghĩa của xác định kết quả kinh doanh
1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1 Nội dung
1.2.1.2 Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.1.4 Sơ đồ hạch toán
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2.3 Sơ đồ hạch toán
1.2.3 Kế toán thu nhập khác
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.3.3 Sơ đồ hạch toán
1.3 Kế toán các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần
1.3.1 Chiết khấu thương mại
1.3.2 Giảm giá hàng bán
1.3.3 Hàng bán bị trả lại
1.3.4 Chứng từ sử dụng
1.3.5 Sơ đồ hạch toán
1.4 Kế toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng
1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.4.1.1. Nội dung
1.4.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.1.3 Sơ đồ hạch toán
1.4.2 Kế toán chi phí bán hàng
1.4.2.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
1.4.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.3.1. Nội dung
1.4.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.3.3 Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.4.4.1. Nội dung
1.4.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.4.3 Sơ đồ kế toán hạch toán chi phí tài chính
1.4.5 Kế toán chi phí khác
1.4.5.1. Nội dung
1.4.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.5.3 Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản chi phí khác
1.4.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.4.6.1. Khái niệm
1.4.6.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.6.3. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí thuế TNDN
1.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.5.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán
1.5.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.5.3 Sơ đồ hạch toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANH ĐỨC
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần dược phẩm Anh Đức
2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.2.1 Ban giám đốc
2.1.2.3 Phòng kinh doanh
2.1.2.4 Phòng tổ chức hành chính
2.1.3. Cơ cấu tổ chức kế toán tại công ty
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức phòng kế toán
2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ phòng kế toán
2.1.4. Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
2.1.4.1. Chế độ kế toán công ty đang áp dụng
2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán
2.1.4.3. Hình thức ghi sổ
2.1.5. Thuận lợi, khó khăn, tương lai
2.1.5.1 Những thuận lợi
2.1.5.2 Những khó khăn
2.1.5.3 Định hướng phát triển trong thời gian tới
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm Anh Đức.
2.2.1. Tổ chức kinh doanh, đặc điểm xác định kết quả kinh doanh và thanh toán tại công ty.
2.2.1.1. Tổ chức kinh doanh tại công ty
2.2.1.2. Đặc điểm xác định kết quả kinh doanh và thanh toán
2.2.2. Kế toán doanh thu, thu nhập khác
2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.1.3. Kế toán thu nhập khác
2.2.3. Các chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng
2.2.2.1. Giá vốn hàng bán
2.2.2.2. Chi phí bán hàng
2.2.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.2.4. Chi phí hoạt động tài chính
2.2.2.5. Chi phí khác
2.2.4. Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần
2.3. Chi phí thuế TNDN trước khi xác định kết quả kinh doanh
2.3.1. Nội dung
2.3.2. Chứng từ sử dụng
2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.5. Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm Anh Đức
3.1.1. Những ưu điểm đạt được
3.1.2. Nhược điểm tồn tại
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Kiến nghị về công tác kế toán
3.2.2. Kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan