[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hải


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hải
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1. Tổng quan kế toán xác định kết quả kinh doanh.
1.1.1. Khái niệm kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
1.1.2. Phân loại hoạt động kinh doanh.
1.1.3. Vai trò kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
1.2. Kế toán doanh thu.
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.
1.2.4. Kế toán các khoản thu nhập khác.
1.3. Kế toán tập hợp chi phí.
1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán.
1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiêp.
1.3.3. Kế toán chi phí tài chính.
1.3.4. Kế toán các khoản chi phí khác.
1.3.5. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.
1.4.1. Công thức & Tài khoản sử dụng xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
1.4.2. Phương pháp hạch toán.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI.
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hải.
2.1.1. Lịch sử hình thành:
2.1.2. Thời gian thành lập.
2.1.3. Bộ máy tổ chức của công ty.
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty.
2.2. Tổ chức nghiệp vụ xác đinh kết quả hoạt đông kinh doanh tại công ty.
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.4. Kế toán các khoản thu nhập khác
2.3. Kế toán tập hợp chi phí.
2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán.
2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng.
2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.4. Kế toán chi phí tài chính
2.3.5. Kế toán các khoản chi phí khác.
2.3.6. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.4.1. Nội dung.
2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng.
2.4.3. Xác định kết quả kinh doanh.
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG.
3.1. Nhận xét và kiến nghị công tác kế toán tại Công ty CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI.
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan