[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU
ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1. Khái quát chung.
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động.
1.1.2. Kết cấu vốn lưu động.
1.1.2.1. Vốn bằng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn.
1.1.2.2. Các khoản phải thu.
1.1.2.3. Hàng tồn kho
1.1.2.4. Các loại tài sản lưu động khác.
1.1.3. Đặc điểm của vốn lưu động.
1.2. Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động và sử dụng vốn lưu động.
1.2.1. Vai trò của VLĐ trong doanh nghiệp.
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng.
1.3. Phương pháp phân tích.
1.3.1. Phương pháp so sánh.
1.3.2. Phương pháp loại trừ.
1.4. Nội dung phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình phân bổ vốn lưu động.
1.4.2. Phân tích vốn lưu động ròng, nhu cầu vốn lưu động ròng và ngân quỹ ròng.
1.4.3. Phân tích biến động từng khoản mục.
1.4.3.1. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn bằng tiền.
1.4.3.2. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng khoản phải thu.
1.4.3.3. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng hàng tồn kho.
1.4.3.4. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng tài sản lưu động khác.
1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.4.4.1. Phân tích chung hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.4.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng khoản phải thu.
1.4.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng hàng tồn kho.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH JADELUCK.
2.1. Giới thiệu khái quát chung về công ty TNHH JADELUCK.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
2.1.1.1. Quy mô hoạt động,
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ.
2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty.
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán công ty.
2.1.4. Các hình thức kế toán tại công ty.
2.1.5. Nhận xét về tổ chức quản lý và phòng kế toán
2.1.6. Tình hình nhân sự tại công ty.
2.1.7. Tình hình kinh doanh của công ty.
2.1.8. Địa bàn hoạt động và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.8.1. Địa bàn hoạt động.
2.1.8.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh.
2.1.9. Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước.
2.1.10. Phướng hướng phát triển tại công ty.
2.2. Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tai công ty TNHH Jadeluck
2.2.1. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn tại công ty.
2.2.1.1. Phân tích tình hình phân bổ vốn lưu động.
2.2.1.2. Phân tích vốn lưu động ròng, nhu cầu vốn lưu động ròng và ngân quỹ ròng.
2.2.1.3. Phân tích tình hình quản lý vốn bằng tiền
2.1.1.4. Phân tích tình hình quản lý khoản phải thu.
2.1.1.5. Phân tích tình hình quản lý hàng tồn kho.
2.1.1.6. Phân tích tình hình quản lý tài sản lưu động khác
2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty.
2.2.2.1. Phân tích chung hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
2.2.2.2. Tỷ suất sinh lời vốn lưu động.
2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng khoản phải thu.
2.2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng hàng tồn kho.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH JADELUCK.
3.1. Nhận xét và đánh giá về tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động
3.1.1. Những mặt tích cực.
3.1.2. Những mặt hạn chế
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động.
KẾT LUẬN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan