[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Tân Bình


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Tân Bình
MỤC MỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Agribank
1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.1.2. Vai trò của Ngân hàng Thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế
1.1.3 Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại
1.1.3.1 Nghiệp vụ nợ (huy động tạo nguồn vốn)
1.1.3.2 Nghiệp vụ có (sử dụng vốn)
1.1.3.3 Nghiệp vụ trung gian (thanh toán hộ khách hàng)
1.1.4 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1.4.1 Khái niệm về tín dụng của ngân hàng
1.1.4.2 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
1.1.4.3 Vai trò của tín dụng cá nhân trong hoạt động tín dụng
1.2 Đặc điểm tâm lý giao dịch của khách hàng cá nhân
1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường kinh tế
1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường pháp lý
1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc về phía ngân hàng
1.4 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại
1.4.2 Tỷ lệ dư nợ/ tổng nguồn vốn (%)
1.4.3 Tỷ lệ dư nợ/ vốn huy động (%) (Loan to Deposit Ratio, LTD)
1.4.4 Hệ số thu nợ (%)
1.4.5 Tỷ lệ thu nợ đến hạn (%)
1.4.6 Tỷ lệ nợ quá hạn (%)
1.4.7 Tỷ lệ nợ xấu (%)
1.4.8 Vòng quay vốn tín dụng
CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN BÌNH
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Agribank
2.2. Giới thiệu về NHo&PTNT Việt Nam chi nhánh Tân Bình
2.2.1. Lịch sử hình thành và giai đoạn phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Tân Bình
2.2.2. Cơ cấu tổ chức ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh Tân Bình
2.2.3. Các loại sản phẩm của ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình
2.3 Địa bàn kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Tân Bình
2.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Tân Bình
2.4.1 Tình hình huy động vốn của chi nhánh Tân Bình trong năm 2011 – 2013
2.4.2 Tình hình cho vay của chi nhánh Tân Bình trong năm 2011 – 2013
2.4.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Tân Bình trong năm 2011 – 2013
2.5 Tình hình hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Tân Bình
2.5.1. Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Tân Bình.
2.5.1.1. Đối tượng cho vay
2.5.1.2. Nguyên tắc cho vay
2.5.1.3. Điều kiện cho vay
2.5.1.4. Thời hạn cho vay
2.5.1.5. Phương thức cho vay
2.5.1.6. Lãi suất cho vay, phí
2.5.1.7. Hồ sơ vay vốn
2.5.1.8. Quy trình cho vay
2.5.2. Thực trạng hoạt động cho vay đối với cá nhân của NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Tân Bình trong năm 2011 – 2013
2.5.2.1. Các sản phẩm cho vay chủ yếu đối với khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT VN - chi nhánh Tân Bình.
2.5.2.2. Tình hình về lãi suất cho vay
2.5.2.3. Thời hạn cho vay
2.5.2.4. Kết quả hoạt động cho vay cá nhân tại NHNo&PTNT VN – chi nhánh Tân Bình
2.6 Phân tích SWOT về hoạt động cho vay cá nhân của Agribank chi nhánh Tân Bình trong 3 năm 2011- 2013
2.6.1 Điểm mạnh trong hoạt động cho vay của ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình
2.6.2 Điểm yếu trong hoạt động cho vay cá nhân của ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình
2.6.3 Cơ hội trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình
2.6.4 Thách thức trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình
2.7 Tính cạnh tranh của sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình so với một số ngân hàng trên địa bàn TP HCM.
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Giải pháp tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh Tân Bình
3.1.1. Về cơ chế chính sách, thủ tục, quy trình.
3.1.2. Marketing ngân hàng
3.1.3. Chiến lược khách hàng
3.1.4. Chính sách lãi suất
3.1.5. Về phương thức cho vay vốn
3.1.6. Quản lí khoản vay
3.2 .Kiến nghị
3.2.1. Kiến nghị chung
3.2.2. Kiến nghị về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh Tân Bình
3.3 Định hướng phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh Tân Bình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan