[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu quy trình kiểm toàn khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu quy trình kiểm toàn khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC
1.1 Khái quát về vốn bằng tiền
1.1.1 Khái niệm vốn bằng tiền:
1.1.2 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền:
1.2 Kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền:
1.2.1 Ý nghĩa và mục tiêu kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền:
1.2.1.1 Ý nghĩa:
1.2.1.2 Mục tiêu kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền:
1.2.2 Quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền:
1.2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền:
1.2.2.2 Thực hiện kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền:
1.2.2.3 Kết thúc kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền:
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT MỸ (VATC)
2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ (VATC)
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty:
2.1.3 Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động
2.1.4 Lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ:
2.2 Giới thiệu khái quát về quy trình kiểm toán chung tại Công ty:
2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán:
2.2.1.1 Tiếp nhận khách hàng:
2.2.1.2 Phân công kiểm toán viên:
2.2.1.3 Thoả thuận sơ bộ với khách hàng:
2.2.1.4 Lập hợp đồng kiểm toán:
2.2.1.5 Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ:
2.2.1.6 Lập kế hoạch kiểm toán:
2.2.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán:
2.2.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán:
2.3 Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ:
2.3.1 Giới thiệu về Công ty khách hàng:
2.3.2 Quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ABC:
2.3.2.1 Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với khoản mục Vốn bằng tiền:
2.3.2.2 Th ực hi ện các th n các th n các thủ tục ki ểm toán V m toán V m toán Vốn b ằng ti ền
2.3.2.3 Hoàn thành kiểm toán
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT MỸ THỰC HIỆN
3.1 Nhận xét hoạt động kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Hạn chế
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan