[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Lộc Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Lộc Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2. Những khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.2.1. Doanh thu và các điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.3. Doanh thu bán hàng thuần
1.2.2.4. Giá vốn hàng bán
1.2.2.5. Lợi nhuận gộp
1.2.2.6. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.2.7. Xác định kết quả bán hàng
1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.2. Phương thức bán lẻ
1.3.1.3. Phương thức gửi đại lý hay ký gửi hàng hóa
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.2.1. Chứng từ sử dụng
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.3.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.3.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.3.3. Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO)
1.3.3.4. Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO)
1.3.3.5. Phân bổ chi phí thu mua cho hàng bán ra trong kỳ
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.5. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ và các tài khoản sử dụng
1.4.1.1. Chứng từ
1.4.1.2. Tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Các hình thức ghi sổ kế toán sử dụng trong công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LỘC SƠN
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Công nghiệp Lộc Sơn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty30
2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Lộc Sơn
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại Công ty
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3.1. Kế toán bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng
2.2.3.2. Bán lẻ thu tiền ngay
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Lộc Sơn
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LỘC SƠN
3.1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Lộc Sơn
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Hình thức sổ kế toán
3.1.1.3. Chứng từ sử dụng
3.1.1.4. Phương pháp tính giá hàng xuất kho
3.1.1.5. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
3.1.1.6. Phương thức thanh toán
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần công nghiệp Lộc Sơn
3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện
3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện
3.3. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan