[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Dịch vụ ITASCO

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Dịch vụ ITASCO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Một số khái niệm cơ bán có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.3. Giá vốn hàng bán
1.2.4. Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.5. Kết quả bán hàng
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.2. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.5. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Các hình thức ghi sổ sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ITASCO
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và dịch vụ - ITASCO
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản và dịch vụ ITASCO
2.1.3. Đặc diểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và dịch vụ - ITASCO
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức tại công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và dịch vụ - ITASCO
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty
2.2.1. Các phương thức bán hàng
2.2.2. Kế toán chi tiết GVHB
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng.
2.3.1. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ITASCO
3.1. Đánh giá về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư, Khoáng Sản và Dịch Vụ ITASCO
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Nhược điểm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan