[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Thành Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Thành Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Bán hàng và phương thức bán hàng
1.1.1.1. Khái niệm về bán hàng
1.1.1.2. Đặc điểm của quá trình bán hàng hóa
1.1.1.3. Các phương thức bán hàng
1.1.2. Xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Tính giá vốn hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu.
1.1.4.1. Các phương pháp tính giá vốn hàng bán
1.1.4.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí thu mua
1.1.4.3. Thời điểm ghi nhận doanh thu
1.2. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Chứng từ sử dụng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Kế toán giá vốn hàng hóa
1.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
1.3.1.1. Chứng từ sử dụng
1.3.1.2. Tài khoản sử dụng
1.3.1.3. Phương pháp kế toán
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.2.1. Tài khoản sử dụng
1.3.2.2. Phương pháp kế toán
1.4. Hình thức sổ kế toán trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH ĐỒNG
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Thành Đồng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chế độ chính sách kế toán áp dụng
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Tân Thành Đồng
2.2.1. Kế toán bán hàng
2.2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.2.1. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
2.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỂ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH ĐỒNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Thành Đồng
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.1.1. Về công tác tổ chức quản lý bán hàng
3.1.1.2. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.3. Về hệ thống chứng từ kế toán
3.1.1.4. Về hệ thống sổ sách kế toán
3.1.1.5. Về hệ thống chế độ kế toán
3.1.1.6. Về kế toán hàng tồn kho
3.1.1.7. Về phương pháp tính giá hàng xuất kho
3.1.2. Những tồn tại
3.1.2.1. Về công tác tổ chức quản lý hoạt động bán hàng.
3.1.2.2. Về phương thức bán hàng
3.1.2.3. Về hệ thống sổ sách kế toán.
3.1.2.4. Về lập dự phòng phải thu khó đòi.
3.1.2.5. Về phần mềm kế toán:
3.1.2.6. Về chính sách khách hàng:
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Thành Đồng
3.2.1. Đẩy mạnh công tác quảng cáo để tăng sức cạnh tranh
3.2.2. Mở rộng phương thức bán hàng
3.2.3. Bổ sung các loại Nhật ký đặc biệt
3.2.4. Áp dụng chế độ kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.2.5. Áp dụng phần mềm kế toán
3.2.6. Áp dụng chính sách khách hàng trong bán hàng để tăng doanh thu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan