[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tùng Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tùng Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.5. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÙNG ANH
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tùng Anh
2.1.1. Thông tin chung về công ty cổ phần và xây dựng Tùng Anh
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần và xây dựng Tùng Anh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tùng Anh
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần xây dựng Tùng Anh
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.2. Kế toán Giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tùng Anh
2.3.1. Kế toán chi tiết chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÙNG ANH
3.1. Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng
3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Tùng Anh
3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Tùng Anh
3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tùng Anh
3.4. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan