[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Emin Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Emin Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.1.3. Doanh thu thuần
1.1.1.4. Giá vốn hàng bán
1.1.1.5. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.1.1.6. Xác định kết quả bán hàng
1.2. Vai trò nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1.1. Bán buôn
1.3.1.2. Bán lẻ
1.3.1.3. Gửi bán đại lý hay ký gửi hàng hóa
1.3.2. Các phương thức thanh toán trong doanh nghiệp thương mại
1.3.2.1. Phương thức thanh toán ngay
1.3.2.2. Trả sau
1.4. Các phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.4.1. Phương pháp giá bình quân
1.4.2. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.4.3. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.4.4. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.5. Nội dung kế toán bán hàng
1.5.1. Chứng từ kế toán bán hàng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.6. Phương pháp kế toán
1.6.1. Kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.6.2. Kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7.1. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.7.1.2. Tài khoản sử dụng
1.7.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.7.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.7.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.8. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.8.1. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.8.1.1. Hình thức kế toán nhật ký chung
1.8.1.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái
1.8.1.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
1.8.1.4. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ
1.8.1.5. Hình thức kế toán máy
1.8.2. Hình thức kế toán nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần Emin Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần EMIN Việt Nam
2.2.1. Phương thức bán hàng tại công ty
2.2.2. Các phương thức thanh toán tại công ty
2.2.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.3.1. Chứng từ sử dụng
2.2.3.2. Tài khoản sử dụng
2.2.4. Phương pháp tính giá xuất kho
2.2.5. Kế toán bán hàng
2.2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty
2.2.6. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan