[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Bán buôn
1.3.1.2. Bán lẻ
1.3.1.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.2.1. Chứng từ sử dụng
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán Giá vốn hàng bán
1.3.3.1. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho
1.3.3.2. Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên (KKTX).
1.3.5. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp Kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.3.6. Kế toán các khoản Giảm trừ Doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ, tài khoản sử dụng
1.4.1.1. Chứng từ
1.4.1.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Kế toán Chi phí bán hàng
1.4.5. Kế toán Chi phí Quản lý doanh nghiệp
1.4.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO
2.1.1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm ECO
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm ECO
2.2.2. Kế toán Giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3.1. Kế toán bán buôn qua kho
2.2.3.2. Bán lẻ
2.2.4. Kế toán các khoản Giảm trừ Doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm ECO
2.3.1. Kế toán Chi phí Bán hàng
2.3.2. Chi phí Quản lý Doanh nghiệp
2.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO
3.1. Nhận xét về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm ECO
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Những ưu điểm
3.1.3. Những tồn tại
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm ECO
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan