[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Yến Lý

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Yến Lý
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Các phương thức bán hàng
1.1.4.1. Phương thức bán buôn
1.1.4.2. Phương thức bán lẻ
1.1.4.3. Phương thức bán hàng thông qua đại lý
1.1.4.4. Phương thức bán hàng khác
1.1.5. Các phương thức thanh toán
1.1.5.1. Phương thức thanh toán ngay
1.1.5.2. Phương thức thanh toán sau
1.1.6. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.1.6.1. Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh
1.1.6.2. Phương pháp tính giá bình quân/trung bình
1.1.6.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.1.6.4. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.2. Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Các phương pháp kế toán bán hàng
1.2.3.1. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.2. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.4.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3. Các hình thức tổ chức sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Các hình thức sổ kế toán
1.3.2. Hình thức nhật kí chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI YẾN LÝ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Yến Lý
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại Yến Lý
2.2.1. Các phương thức bán hàng áp dụng tại công ty
2.2.2. Các phương thức thanh toán áp dụng tại công ty
2.2.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty
2.2.4.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2.4.2. Tài khoản sử dụng
2.2.5. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty
2.2.6. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty
2.2.6.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.6.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI YẾN LÝ
3.1. Nhận xét chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại Yến Lý
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Hạn chế
3.2. Một số đề xuất góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại Yến Lý
3.2.1. Lập dự phòng phải thu khó đòi
3.2.2. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
3.2.4. Hệ thống sổ sách kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan