[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Coto Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Coto Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Vai trò nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Yêu cầu quản lý của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Phương thức bán hàng đại lý hay ký gửi hàng hóa
1.3. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.3.1. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.2. Phương pháp FIFO ( Nhập trước xuất trước)
1.3.3. Phương pháp LIFO ( Nhập sau xuất trước)
1.3.4. Phương pháp thực tế đích danh
1.4. Nội dung kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ kế toán
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.4. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ COTO VIỆT NAM
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ Coto Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình hình và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ CoTo Việt Nam
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ Coto Việt Nam
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ Coto Việt Nam
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ Coto Việt Nam
2.2.2. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng
2.2.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ COTO VIỆT NAM
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ Coto Việt Nam
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ Coto Việt Nam
3.2.1. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.2.2. Về hạch toán chi tiết TK 642 theo quy định
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan