[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tân Mỹ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tân Mỹ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương mại
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.3.1. Chiết khấu thương mại
1.1.3.2. Giảm giá hàng bán
1.1.3.3. Hàng bán bị trả lại
1.1.3.4. Các khoản thuế gián thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.7.1. Chi phí bán hàng
1.1.7.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.1.8. Kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.1.1. Bán buôn qua kho
1.2.1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.3.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.2. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.3.3. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.3.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.4.3.1. Kế toán tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.4.3.2. Kế toán tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương thức hạch toán
1.5.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Tổ chức sổ cho kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương mại
1.6.1. Các hình thức sổ theo quy định
1.6.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN MỸ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Tân Mỹ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Tân Mỹ
2.1.1.1. Thông tin cơ bản
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Tân Mỹ
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Tân Mỹ
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Tân Mỹ
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Tân Mỹ
2.2.1.1. Phương thức bán buôn qua kho trực tiếp
2.2.1.2. Phương thức bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng
2.2.1.3. Phương thức bán lẻ thu tiền trực tiếp
2.2.2. Tổ chức sổ kế toán chi tiết bán hàng tại Công ty cổ phần Tân Mỹ
2.2.2.1. Kế toán chi tiết doanh thu tại Công ty cổ phần Tân Mỹ
2.2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần Tân Mỹ
2.2.2.3. Kế toán chi tiết giảm trừ doanh thu tại Công ty cổ phần Tân Mỹ
2.2.3. Kế toán chi tiết chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty cổ phần Tân Mỹ
2.2.3.1. Chi phí nhân viên
2.2.3.2. Chi phí công cụ, dụng cụ
2.2.3.3. Chi phí khấu hao tài sản cố định
2.2.3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền
2.2.4. Kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN MỸ
3.1. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cố phần Tân Mỹ
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cố phần Tân Mỹ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan