[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Giấy Ngọc Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Giấy Ngọc Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.2.1. Doanh thu và các điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.3. Doanh thu thuần
1.2.2.4. Giá vốn hàng bán
1.2.2.5. Lợi nhuận gộp
1.2.2.6. Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.2.7. Kết quả bán hàng
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Bán buôn
1.3.1.2. Bán lẻ
1.3.1.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.2.1. Chứng từ sử dụng
1.3.2.2. Tài khoán sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.3.1. Phương pháp thực tế đích danh
1.3.3.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.3.3. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.3.3.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.3.5. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.1.1. Chứng từ sử dụng
1.4.1.2. Tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Các hình thức ghi sổ trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY NGỌC PHÁT
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Giấy Ngọc Phát
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Giấy Ngọc Phát
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH Giấy Ngọc Phát
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.1.1. Bán buôn qua kho
2.2.1.2. Bán lẻ thu tiền trực tiếp
2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3.1. Kế toán bán buôn hàng hóa
2.2.3.2. Kế toán bán lẻ hàng hóa
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Giấy Ngọc Phát
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY NGỌC PHÁT
3.1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Giấy Ngọc Phát
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Giấy Ngọc Phát
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Giấy Ngọc Phát
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan