[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hạnh Lung

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hạnh Lung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Yêu cầu quản lý hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Một số chỉ tiêu cơ bản liên quan đến bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.5. Các phương thức bán hàng
1.1.6. Các phương thức thanh toán
1.2. Nội dung kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2. Phương pháp kế toán bán hàng
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HẠNH LUNG
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Hạnh Lung
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty TNHH Hạnh Lung
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Hạnh Lung
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Hạnh Lung
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty TNHH Hạnh Lung
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH Hạnh Lung
2.2.1. Đăc điểm hoạt động bán hàng và quản lý bán hàng tại công ty TNHH Hạnh Lung
2.2.2. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại công ty TNHH Hạnh Lung
2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Hạnh Lung
2.2.4. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu tại công ty TNHH Hạnh Lung
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Hạnh Lung
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẠNH LUNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Hạnh Lung
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại chủ yếu
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoan thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Hạnh Lung
3.2.1. Ý kiến thay đổi phương pháp tính giá vốn hàng bán
3.2.2. Ý kiến về chiết khấu thương mại
3.2.3. Ý kiến về chính sách chiết khấu thanh toán
3.2.4. Ý kiến về kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan