[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Kim

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Kim
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.2. Các khái niệm về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.2.1. Bán hàng (tiêu thụ)
1.1.2.2. Xác định kết quả bán hàng
1.1.2.3. Một số khái niệm có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Ý nghĩa của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng và thanh toán
1.3.1 Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.2. Phương thức bán lẻ
1.3.1.3. Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp
1.3.1.4. Phương thức bán hàng thông qua đại lý, ký gửi
1.3.1.5. Phương thức bán hàng hàng đổi hàng
1.3.2. Các phương thức thanh toán
1.3.2.1. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt
1.3.2.2. Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
1.4. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán và thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng
1.4.1. Các phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.4.1.1. Trị giá mua hàng bán
1.4.1.2. Chi phí thu mua hàng hóa
1.4.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng
1.5. Nội dung kế toán bán hàng
1.5.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.5.3.1. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.3.2. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.6. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.6.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.6.1.2. Tài khoản sử dụng
1.6.1.3. Phương thức hạch toán
1.6.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6.2.1. Phương pháp xác định kết quả bán hàng
1.6.2.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán
1.6.3. Hình thức sổ kế toán
1.6.3.1. Hình thức sổ nhật ký chung
1.6.3.2. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Hoàng Kim
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Hoàng Kim
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng Kim
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Hoàng Kim
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Hoàng Kim
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Hoàng Kim
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Hoàng Kim
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Kim
2.2.1. Phương thức bán hàng và thanh toán tại Công ty TNHH Hoàng Kim
2.2.2. Quy trình bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Kim
2.2.3. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Kim
2.2.3.1. Phương thức bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.3.2. Bán lẻ thu tiền trực tiếp
2.2.4. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Hoàng Kim
2.2.4.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM
3.1. Đánh giá khái quát về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Kim
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Tồn tại
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Kim
3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2.2. Về việc lập hóa đơn GTGT của hàng hóa bán ra
3.2.3. Hoàn thiện quy trình bán hàng và thanh toán
3.2.4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan