[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Tùng Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Tùng Bắc Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THEO QĐ48/2006/QĐ-BTC.
1.1. Khái quát về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Một số khái niệm trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Các phương thức bán hàng
1.1.3.1. Phương thức bán buôn
1.1.3.2. Phương thức bán lẻ
1.1.3.3. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi
1.1.4. Các phương thức thanh toán
1.1.5. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán.
1.2. Kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ sử dụng
1.2.1.1. Tài khoản sử dụng
1.2.1.2. Trình tự hạch toán
1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.1. Tài khoản sử dụng
1.2.2.2. Trình tự hạch toán các khoản làm giảm trừ doanh thu.
1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.3.1. Tài khoản sử dụng: TK 632 "Giá vốn hàng bán"
1.2.3.2. Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán.
1.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.1. Tài khoản sử dụng: TK 642: "Chi phí quản lý kinh doanh"
1.3.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.
1.4.1. Tài khoản sử dụng: TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”
1.4.2. Kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
1.5. Hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.5.1. Các hình thức Sổ kế toán
1.5.2. Hình thức Sổ kế toán Nhật ký Chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TÙNG BẮC NINH
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Hoàng Tùng Bắc Ninh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng Tùng Bắc Ninh
2.1.3. Đặc điểm hoạt động quản lý của công ty TNHH Hoàng Tùng Bắc Ninh
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Hoàng Tùng Bắc Ninh
2.1.5. Chế độ chính sách kế toán Công ty TNHH Hoàng Tùng Bắc Ninh áp dụng
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Hoàng Tùng Bắc Ninh
2.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty
2.2.2. Kế toán bán hàng tại công ty TNHH Hoàng Tùng Bắc Ninh
2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
3.1. Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Tùng Bắc Ninh.
3.1.1.Ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Hoàng Tùng Bắc Ninh.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan