[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Máy Đồng Lợi

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Máy Đồng Lợi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm trong bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Các phương thức bán hàng
1.2.2. Các phương pháp thanh toán
1.2.3. Phương pháp tính giá vốn hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu
1.2.4. Kế toán bán hàng
1.3. Hình thức sổ kế toán
1.3.1. Hình thức kế toánNhật ký chung
1.3.2. Hình thức kế toán trên máy vi tính
Chương 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MÁY ĐỒNG LỢI
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Máy Đồng Lợi
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán công ty áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH Máy Đồng lợi
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán của công ty
2.2.2. Phương pháp tính trị giá vốn của hàng hóa xuất bán trong kỳ
2.2.3. Kế toán bán hàng
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MÁY ĐỒNG LỢI
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại và xác định kết quả bán hàng tại công ty
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Tồn tại
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Máy Đồng Lợi
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan