[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm về hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Vai trò, ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.3. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Phương thức bán buôn
1.3.2. Phương thức bán lẻ
1.4. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho kê khai thường xuyên
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp kế toán
1.5. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.6.2. Kế toán xác định Kết quả bán hàng
1.7. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ HOÀNG GIA
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia
2.2.1. Phương thức bán hàng
2.2.2. Kế toán chi tiết bán hàng tại công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia
2.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ HOÀNG GIA
3.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia
3.2. Đánh giá tình hình kế toán tại công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia
3.3. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan