[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí Quảng Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán chi phí sản xuất
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.3.3. Chi phí sản xuất chung
1.2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.5. Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.2.5.1. Khái niệm
1.2.5.2. Các phương pháp đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành
1.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.3.2.1. Phương pháp trực tiếp (giản đơn)
1.3.2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.3.2.3. Phương pháp hệ số
1.3.2.4. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
1.3.2.5. Phương pháp tỷ lệ chi phí
1.3.2.6. Phương pháp liên hợp
1.3.2.7. Phương pháp tính giá thành phân bước
1.3.3. Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.4. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Các hình thức ghi sổ
1.4.2. Hình thức Nhật ký – Chứng từ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ QUẢNG NINH
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Cơ khí Quảng Ninh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Quảng Ninh
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán
2.1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thùng phuy thép
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ khí Quảng Ninh
2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất
2.2.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.1.5. Tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.6. Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ QUẢNG NINH
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ khí Quảng Ninh
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ khí Quảng Ninh
3.2.1. Kiến nghị thay đổi thời điểm bắt đầu tính khấu hao tài sản cố định
3.2.2. Kiến nghị về việc điều chính cách tính công quy đổi
3.2.3. Kiến nghị về việc trích trước tiền lương nghỉ phép
3.2.4. Kiến nghị về việc không sử dụng giá hạch toán trên Bảng kê số 3
3.2.5. Kiến nghị thay đổi hình thức ghi sổ kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan