[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KÊ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1 Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2 Giá thánh sản phẩm
1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.3 Chức năng của giá thành sản phẩm
1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.4.1 Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.4.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2 Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2.1 Phương pháp tập hợp trực tiếp
1.2.2.2 Phương pháp tập hợp gián tiếp và phân bổ chi phí SX
1.2.3 Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (theo QĐ15/2006/QĐ_BTC, ngày 20/03/2006)
1.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp
1.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
1.2.4 Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kiểm kê định kỳ
1.2.4.1 Kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp
1.2.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.4.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
1.3 Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.3.1 Xác định đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm
1.3.2 Kiểm kê và đánh giá giá phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.3.3.1 Phương pháp tính giá theo kỹ thuật tính giá
1.3.3.2 Phương pháp tính giá theo loại hình công nghệ sản xuất
1.4 Hệ thống sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT SỢI DAMSAN
2.1 Tổng quan về Công ty Dệt sợi Damsan
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.1 Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4 Đặc điểm kế toán
2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2 Chế độ kế toán áp dụng
2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất
2.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp
2.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất toàn công ty
2.3 Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan
2.3.1 Đối tượng, kỳ tính giá và đơn vị tính giá
2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.3.3 Tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT SỢI DAMSAN
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Hạn chế
3.1.2.1 Hạn chế 1 - Về hệ thống tài khoản
3.1.2.2 Hạn chế 2 - Về nguyên vật liệu thu hồi
3.1.2.3 Hạn chế 3 – Công ty chưa trích trước lương nghỉ phép của công nhân SX
3.1.2.4 Hạn chế 4 - Về một số khoản chi phí thuộc chi phí SXC
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan
3.2.1 Giải pháp 1 – Chi tiết chi phí trên sổ tài khoản mở - TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
3.2.2 Giải pháp 2 – Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp
3.2.3 Giải pháp 3 – Thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất
3.2.4 Giải pháp 4 – Hoàn thiện phương pháp kế toán một số khoản chi phí thuộc chi phí sản xuất kinh doanh.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan