[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đại Xuân

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đại Xuân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động ngành xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động ngành xây lắp
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.5. Phương pháp kế toán theo phương thức khoán gọn trong xây lắp
1.5.1. Kế toán tại đơn vị giao khoán
1.5.2. Kế toán tại đơn vị nhận khoán
1.6. Hình thức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI XUÂN
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Cổng ty Cổ phần Đại Xuân
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.1.5. Chế độ chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.2. Thực trạng kế toán tại Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.2.1. Đối tượng tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.2.2. Phương pháp tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.2.3. Kế toán tập hợp CPSX tại Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.2.4. Kế toán tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đại Xuân
CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI XUÂN
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Đại Xuân
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Một số tồn tại
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đại Xuân
3.2.1. Hoàn thiện về hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ
3.2.2. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.3. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan