[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chiến lược Marketing cho Ngân hàng Công thương Chi nhánh sông Nhuệ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chiến lược Marketing cho Ngân hàng Công thương Chi nhánh sông Nhuệ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING NGÂN HÀNG
1.1. Tổng quan về marketing ngân hàng
1.1.1. Khái niệm marketing
1.1.2. Marketing ngân hàng
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Đặc điểm của marketing ngân hàng
1.1.2.3. Vai trò của marketing đối với các ngân hàng
1.1.3. Chiến lược marketing
1.1.4. Chiến lược marketing ngân hàng
1.2. Quy trình xây dựng chiến lược marketing
1.2.1. Phân tích môi trường kinh doanh
1.2.1.1. Môi trường vĩ mô
1.2.1.2. Môi trường vi mô
1.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
1.2.2.1. Đánh giá các đoạn thị trường
1.2.2.2. Chọn thị trường mục tiêu
1.2.3. Các kiểu chiến lược marketing
1.2.3.1. Chiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm
1.2.3.2. Chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh
1.2.3.3. Chiến lược marketing đáp ứng thị trường
1.2.4. Marketing hỗn hợp
1.2.4.1. Product – Sản phẩm dịch vụ
1.2.4.2. Price – Giá cả
1.2.4.3. Place - Kênh phân phối
1.2.4.4. Promotion – Xúc tiến hỗn hợp
1.2.4.5. People – Con người
1.2.4.6. Process - Quy trình
1.2.4.7. Physical Evidences - Bằng chứng vật chất
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SÔNG NHUỆ
2.1. Đôi nét về ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
2.2. Chi nhánh Ngân hàng Công Thương sông Nhuệ
2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh
2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh
2.2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2.2. Tình hình cho vay
2.2.2.3. Kết quả kinh doanh
2.2.2.4. Chất lượng tín dụng của NHCT chi nhánh Sông Nhuệ
2.3. Thực trạng hoạt động marketing tại NHCT chi nhánh Sông Nhuệ
2.3.1. Thị trường mục tiêu của NHCT chi nhánh Sông Nhuệ
2.3.2. Chiến lược marketing hiện tại của ngân hàng
2.3.3. Các chương trình marketing của ngân hàng
2.3.3.1. Sản phẩm dịch vụ - Product
2.3.3.2. Giá cả - Price
2.3.3.3. Phân phối – Place
2.3.3.4. Xúc tiến – Promotion
2.3.3.5. Con người – People
2.3.3.6. Process – Quy trình
2.3.3.7. Bằng chứng vật chất – Physical Evidences
2.3.4. Những kết quả đạt được của NHCT chi nhánh Sông Nhuệ
2.4. Đánh giá về thực trạng chiến lược marketing tại NHCT chi nhánh Sông Nhuệ
2.4.1. Ưu điểm của các hoạt động marketing tại NHCT chi nhánh Sông Nhuệ
2.4.2. Những tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân
2.4.2.1. Những tồn tại cần khắc phục
2.4.2.2. Những nguyên nhân của tồn tại
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SÔNG NHUỆ
3.1.Xu hướng của nền kinh tế Việt Nam
3.2. Phân tích môi trường kinh doanh
3.2.1. Môi trường vĩ mô
3.2.1.1. Môi trường nhân khẩu
3.2.1.2. Môi trường kinh tế
3.2.1.3. Môi trường công nghệ
3.2.1.4. Môi trường chính trị pháp luật
3.2.1.5. Môi trường văn hóa xã hội
3.2.2. Môi trường vi mô
3.2.2.1. Nội bộ ngân hàng
3.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh
3.2.2.3. Khách hàng
3.3. Phân tích SWOT đối với NHCT chi nhánh Sông Nhuệ
3.3.1. Điểm mạnh – Strengths
3.3.2. Điểm yếu – Weaknesses
3.3.3. Cơ hội - Opportunities
3.3.4. Thách thức – Threats
3.4. Định hướng phát triển của NHCT chi nhánh Sông Nhuệ
3.4.1. Định hướng hoạt động của NHCT chi nhánh Sông Nhuệ
3.4.2. Mục tiêu marketing của ngân hàng
3.4.3. Định hướng hoạt động marketing
3.5. Các giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho ngân hàng
3.5.1. Phân đoạn thị trường
3.5.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
3.5.3. Lựa chọn chiến lược marketing
3.5.4. Đề xuất mô hình marketing hỗn hợp
3.5.4.1. Sản phẩm - Product
3.5.4.2. Giá cả - Price
3.5.4.3. Phân phối – Place
3.5.4.4. Xúc tiến – Promotion
3.5.4.5. People – Con người
3.5.4.6. Process – Quy trình
3.5.4.7. Physical Evidences – Bằng chứng vật chất
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan