[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thiết bị khoa học và công nghệ Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thiết bị khoa học và công nghệ Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Những khái niệm cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.2.1. Chiết khấu thương mại
1.1.2.2. Hàng bán bị trả lại
1.1.2.3. Giảm giá hàng bán
1.1.2.4. Các loại thuế tính vào giảm trừ doanh thu
1.1.3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.4. Giá vốn hàng bán
1.1.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.1.6. Kết quả bán hàng
1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán bán hàng
1.3.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.3.1.2. Tài khoản sử dụng
1.3.1.3. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.3.1.4. Các phương pháp kế toán hàng tồn kho
1.3.1.5. Các phương thức bán hàng
1.3.1.6. Kế toán theo các phương thức bán hàng
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.2.1. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Các hình thức tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu chung về Công ty CP Thiết bị Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
2.1.4. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thiết bị Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2.2.1. Chứng từ, sổ sách và tài khoản kế toán sử dụng
2.2.1.1. Kế toán bán hàng
2.2.1.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.2. Kế toán chi tiết bán hàng và xác định kết quả bán hàng
2.2.2.1. Kế toán chi tiết doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.2.2.3. Kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3. Kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
3.1. Đánh giá tình hình quản lý và tổ chức công tác kế toán ở Công ty CP Thiết bị Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.2.2. Công tác trích các khoản trích theo lương
3.1.2.3. Công tác trích lập dự phòng
3.1.2.4. Phương thức bán hàng
3.1.2.5. Quy trình hạch toán
3.1.2.6. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
3.1.2.7. Ứng dụng tin học vào kế toán
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thiết bị Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2.2. Công tác trích các khoản trích theo lương
3.2.3. Công tác trích lập dự phòng
3.2.4. Phương thức bán hàng
3.2.5. Quy trình hạch toán
3.2.6. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
3.2.7. Ứng dụng tin học vào kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan