[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Sài Gòn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Sài Gòn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại ảnh hưởng tới công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.3. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi
1.2.4. Một số phương thức khác
1.3. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.4. Nội dung công tác kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.1.1. Chứng từ
1.4.1.2. Tài khoản sử dụng
1.4.2. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng
1.4.2.1. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng tại doanh nghi ệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.4.2.2. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.5. Nội dung công tác xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.5.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Hình thức Nhật ký chung
1.6.2. Hình thức Nhật ký – Sổ Cái
1.6.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.6.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ
1.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Sài Gòn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Sài Gòn
2.2.1. Đặc điểm hàng hóa và phương thức quản lý hàng hóa của Công ty Cổ phần Sài Gòn
2.2.2. Các phương thức bán hàng tại Công ty
2.2.3. Các phương thức thanh toán tại Công ty
2.2.4. Phương thức xác định giá vốn hàng bán tại Công ty
2.2.5. Đặc điểm tổ chức tài khoản sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
2.2.6. Đặc điểm về chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
2.2.7. Kế toán bán hàng
2.2.7.1. Kế toán bán buôn qua kho theo hình thức trực tiếp
2.2.7.2. Kế toán bán lẻ thu tiền trực tiếp
2.2.7.3. Kế toán bán hàng đại lý, ký gửi
2.2.7.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.8.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.8.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.8.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Sài Gòn
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ Phần Sài Gòn
3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Sài Gòn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan