[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Tân

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Tân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.1. Đặc điểm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng
1.2.1. Các phương thức bán hàng
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Phương thức bán hàng trả góp
1.2.1.4. Phương thức bán hàng đại lý hay gửi hàng hóa
1.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Kế toán bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.4. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.1.1. Chứng từ kế toán
1.3.1.2. Tài khoản sử dụng
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Các hình thức ghi sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Hình thức nhật ký chung
1.4.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.4.3. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUY TÂN
2.1. Khái quát chung về công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Tân
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH Duy Tân
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Duy Tân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUY TÂN
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Tân
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm còn tồn tại
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại
3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại
3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Duy Tân
3.3.1. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.3.2. Hệ thống sổ sách
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan