[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hương PND

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hương PND
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1.Khái niệm bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Đặc điểm của quá trình tiêu thụ hàng hóa
1.1.3. Vai trò của quá trình bán hàng
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và các phương thức bán hàng
1.2.1.1.Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng
1.2.1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.2.Các yếu tố xác định kết quả bán hàng hóa
1.3. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo hệ thống kế toán hiện hành
1.3.1. Chứng từ sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.3. Phương pháp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.3.1. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.3.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.4. Hình thức tổ chức sổ kế toán
1.3.4.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.3.4.2. Hình thức Nhật ký chung
1.3.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.3.4.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH HƯƠNG PND
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Minh Hương PND
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Minh Hương PND
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Minh Hương PND
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Minh Hương PND
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Minh Hương PND
2.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH Minh Hương PND
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Minh Hương PND
2.2.1. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho
2.2.2. Các phương thức bán hàng tại công ty TNHH Minh Hương PND
2.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Minh Hương PND
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH HƯƠNG PND
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Minh Hương PND
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Tồn tại
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Minh Hương PND
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan