[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thương mại An Cát Lộc

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thương mại An Cát Lộc
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán bán hàng tại doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp thương mại
1.1.1.1. Bán hàng và đặc điểm nghiệp vụ kế toán bán hàng
1.1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp thương mại
1.1.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa
1.1.2.1. Phương thức bán buôn
1.1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.1.2.3. Phương thức gửi hàng đại lý hay ký gửi hàng hóa
1.1.2.4. Các trường hợp được tính tiêu thụ khác
1.1.3. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.1.3.1. Phương pháp Nhập trước – Xuất trước (FIFO)
1.1.3.2. Phương pháp Nhập sau – Xuất trước (LIFO)
1.1.3.3. Phương pháp giá bình quân gia quyền
1.1.3.4. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.2. Phương pháp kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
1.2.3.1. Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.2.3.2. Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.3. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
1.3.1. Hình thức nhật ký – sổ cái
1.3.2. Hình thức nhật ký chung
1.3.3. Hình thức chứng từ ghi sổ
1.3.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN CÁT LỘC
2.1. Khái quát chung về Công ty CPTM An Cát Lộc
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPTM An Cát Lộc
2.1.1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty CPTM An Cát Lộc
2.1.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty CPTM An Cát Lộc
2.1.1.3. Lịnh sử hình thành và phát triển của Công ty CPTM An Cát Lộc
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty CPTM An Cát Lộc
2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.1. Kế toán trưởng
2.1.3.2. Kế toán tổng hợp kiêm kế toán thuế, tiền lương
2.1.3.3. Kế toán bán hàng kiêm kế toán công nợ
2.1.3.4. Kế toán kho kiêm thủ kho
2.1.3.5. Thủ quỹ
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CPTM An Cát Lộc
2.2.1. Nội dung công tác kế toán bán hàng tại Công ty CPTM An Cát Lộc
2.2.1.1. Chứng từ kế toán bán hàng
2.2.1.2. Phương pháp xác định hàng tồn kho và giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ
2.2.1.3. Phương thức bán hàng
2.2.1.4. Các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.2. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CPTM An Cát Lộc
2.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN CÁT LỘC
3.1. Đánh giá khái quát thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần thương mại An Cát Lộc
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần thương mại An Cát Lộc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan