[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA – OFC

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA – OFC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2. Vai trò của nguyên vật liệu và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Vai trò của nguyên vật liệu
1.2.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
1.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.4. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1.4.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.4.2. Tính giá nguyên vật liệu
1.4.2.1. Giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho
1.4.2.2. Giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho
1.5. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.5.1. Chứng từ kế toán nguyên vật liệu
1.5.1.1. Tổ chức chứng từ kế toán nhập kho nguyên vật liệu
1.5.1.2. Tổ chức chứng từ kế toán xuất kho nguyên vật liệu
1.5.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song
1.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.6.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.6.1.1. Tài khoản sử dụng
1.6.1.2. Phương pháp kế toán
1.6.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì
1.6.2.1. Tài khoản sử dụng
1.6.2.2. Phương pháp kế toán
1.7. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.7.1. Khái niệm
1.7.2. Điều kiện áp dụng
1.7.3. Tài khoản sử dụng
1.7.4. Phương pháp kế toán
1.8. Tổ chức sổ kế toán nguyên vật liệu theo các hình thức kế toán
1.8.1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung
1.8.2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký-Sổ Cái
1.8.3. Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ
1.8.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký-Chứng từ
1.8.5. Hình thức sổ kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP QUANG VIỆT NAM VINA-OFC
2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC
2.2.1. Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
2.2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu
2.2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu
2.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.3.1. Chứng từ kế toán nguyên vật liệu
2.2.3.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
2.2.4.1. Tài khoản sử dụng
2.2.4.2. Phương pháp kế toán
2.2.5. Công tác kiểm kê và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP QUANG VIỆT NAM VINA-OFC
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Tồn tại
3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC
3.2.1. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ
3.2.2. Hoàn thiện trình tự thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
3.2.3. Hoàn thiện công tác sử dụng nguyên vật liệu
3.2.4. Hoàn công tác theo dõi hạch toán phế liệu thu hồi
3.2.5. Hoàn thiện việc sử dụng mẫu sổ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan