[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P.B ENGINEERING Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P.B ENGINEERING Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất
1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.3. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.3.2. Tính giá nguyên vật liệu
1.3.2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho
1.3.2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho
1.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Thủ tục nhập - xuất kho nguyên vật liệu
1.4.2.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
1.4.2.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
1.4.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song
1.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.5.1. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.1.1. Đặc điểm
1.5.1.2. Tài khoản sử dụng
1.5.1.3. Phương pháp kế toán
1.5.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5.2.1. Đặc điểm
1.5.2.2. Tài khoản sử dụng
1.5.2.3. Phương pháp kế toán
1.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.6.1. Đặc điểm
1.6.2. Tài khoản sử dụng
1.6.3. Phương pháp kế toán
1.7. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán nguyên vật liệu theo các hình thức kế toán
1.7.1. Hình thức nhật ký sổ cái
1.7.2. Hình thức Nhật ký chung
1.7.3. Hình thức Nhật ký chứng từ
1.7.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ.
1.7.5. Hình thức trên máy tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH S.P.B ENGINEERING VIỆT NAM
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam
2.1.5. Đặc điểm của tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam
2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam
2.2.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu
2.2.1.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu
2.2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.2. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.3. Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam
2.2.4.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
2.2.4.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Engineering Việt Nam
2.2.5.1. Tài khoản sử dụng
2.2.5.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu
2.2.5.3. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu
2.2.6. Kiểm kê và lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.6.1. Kiểm kê nguyên vật liệu
2.2.6.2. Lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tại Công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH S.P.B ENGINEERING VIỆT NAM
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Engineering Việt Nam.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan