[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Sản xuất Cơ điện và Thương mại Phương Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Sản xuất Cơ điện và Thương mại Phương Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết nghiên cứu kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu
1.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
1.1.3. Nhiệm vụ kế toán toán nguyên vật liệu
1.2. Khái niệm, đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu
1.2.2. Phân loại nguyên vật liệu
1.2.2.1. Căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế của nguyên vật liệu
1.2.2.2. Căn cứ vào nguồn gốc của nguyên vật liệu
1.2.2.3. Căn cứ vào mục đích, nơi sử dụng
1.3. Tính giá nguyên vật liệu
1.3.1. Tính giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho
1.3.2. Tính giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho
1.3.2.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.2.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.2.3. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.3.2.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.4.1. Chứng từ kế toán
1.4.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song
1.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.5.1. Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho
1.5.1.1. Phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.1.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.5.2.1. Tài khoản sử dụng
1.5.2.2. Phương pháp kế toán
1.5.3. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.6. Tổ chức sổ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.6.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.6.2. Hình thức chứng từ ghi sổ
1.6.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
1.6.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính
1.6.5. Hình thức nhật ký chung
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ ĐIỆN VÀ TM PHƯƠNG LINH
2.1. Khái quát về Công ty TNHH sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh.
2.2.1. Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu của Công ty TNHH sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh
2.2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty
2.2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu tại công ty
2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty
2.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty
2.2.3.1. Thủ tục nhập kho và chứng từ sử dụng
2.2.3.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.4. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty
2.2.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH
3.1. Đánh giá chung tại Công ty TNHH sản xuất cơ điện và TM Phương Linh
3.1.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty.
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Hạn chế.
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh
3.2.1 Nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện công tác quản lý vật tư
3.2.1.1. Nguyên tắc
3.2.1.2 Yêu cầu
3.2.2. Phương pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH sản xuất cơ điện và TM Phương Linh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan