[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Hoàng Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Hoàng Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU trong các DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Vị trí của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh
1.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.2.2. Tính giá nguyên vật liệu
1.2.2.1. Giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho
1.2.2.2. Giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho
1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.3.1. Chứng từ kế toán
1.3.2. Thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu
1.3.2.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
1.3.2.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
1.3.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.3.3.1. Phương pháp thẻ song song
1.3.3.2. Phương pháp sổ số dư
1.3.3.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.4.1. Các phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.4.1.1. Phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.1.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng
1.4.2.2. Phương pháp kế toán
1.4.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng
1.4.3.2. Phương pháp kế toán
1.5. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.5.1. Đặc điểm
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu theo các hình thức sổ kế toán
1.6.1. Hình thức Nhật ký - Chứng từ
1.6.2. Hình thức chứng từ ghi sổ
1.6.3. Hình thức nhật ký chung
1.6.4. Hình thức nhật ký - sổ cái
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Hoàng Anh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX và XNK Hoàng Anh
2.2.1. Đặc điểm về nguyên vật liệu và tổ chức quản lý nguyên vật liệu
2.2.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
2.2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu
2.2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu
2.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.3.1. Chứng từ thủ tục nhập – xuất kho nguyên vật liệu
2.2.3.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX và XNK Hoàng Anh
2.2.4.1. Tài khoản sử dụng và hệ thống sổ kế toán
2.2.4.2. Phương pháp kế toán
2.2.5. Công tác kiểm kê và lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.5.1. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.5.2. Công tác lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại Công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX và XNK Hoàng Anh
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX và XNK Hoàng Anh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan