[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh TDC 2 thuộc công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh TDC 2 thuộc công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục tính giá thành
2. Giá thành sản phẩm xây lắp
2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
2.2. Phân loại giá thành
2.2.1. Phân loại theo cơ sở số liệu để tính giá thành
2.2.2. Phân loại theo phạm vi tính giá thành
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
4. Nhiệm vụ của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
5.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
5.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
5.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
5.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo từng khoản mục chi phí
5.1.4. Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp
5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất
5.3. Phương pháp đánh giá SPDD
5.3.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán
5.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán
5.4. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm
5.4.1. Đối tượng tính giá thành
5.4.2. Phương pháp tính giá thành
6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo các hình thức sổ
6.1. Hình thức Nhật kí chứng từ
6.2. Hình thức Nhật kí chung
6.3. Hình thức Nhật kí sổ cái
6.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH TDC 2.
1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng.
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1.1. Tên và địa chỉ công ty
1.1.2. Quá trình hình thành công ty
1.2. Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh
1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại chi nhánh TDC 2
1.4.1. Hình thức kế toán
1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán trong đơn vị:
1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại chi nhánh:
2. Thực trạng công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh TDC 2.
2.1. Đặc điểm đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.3. Kế toán tổng hợp chi phí
2.4. Tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH TDC2
1. Nhận xét về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh:
1.1. Những mặt đạt được:
1.2. Những mặt tồn tại:
2. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành tại chi nhánh TDC2
2.1. Đề xuất 1: Hoàn thiện về tổ chức bộ máy kế toán
2.2. Đề xuất 2: Hoàn thiện về hệ thống sổ sách
2.3. Đề xuất 3: Quy trình luân chuyển chứng từ
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan