[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Vai trò và nhiệm vụ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.1 Vai trò công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.2 Nhiệm vụ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2 Chi phí sản xuất
1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2.1 Theo yếu tố chi phí
1.2.2.2 Theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm
1.2.2.3 Theo quan hệ của chi phí với khối lượng công việc hoàn thành
1.2.3 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.4 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
1.2.4.1 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.4.2 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.4.3 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
1.3 Giá thành sản phẩm
1.3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm
1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm
1.3.2.1 Theo thời điểm tính và nguồn gốc số liệu
1.3.2.2 Theo phạm vi phát sinh chi phí
1.3.3 Đối tượng tính giá sản phẩm
1.3.3.1 Theo đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất
1.3.3.2 Theo loại hình sản xuất
1.3.3.3 Theo yêu cầu và trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh
1.3.3.4 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3.4 Phương pháp tính giá sản phẩm
1.3.4.1 Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn)
1.3.4.2 Phương pháp tổng cộng chi phí
1.3.4.3 Phương pháp hệ số
1.3.4.4 Phương pháp tỷ lệ
1.3.4.5 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
1.3.4.6 Phương pháp liên hợp
1.3.4.7 Phương pháp phân bước
1.3 Tổ chức hệ thống sổ sử dụng cho hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1 Tổ chức sổ theo hình thức “Nhật ký – sổ cái”
1.3.2 Tổ chức sổ theo hình thức “Nhật ký chung”
1.3.3 Tổ chức sổ theo hình thức “Chứng từ ghi sổ”
1.3.4 Tổ chức sổ theo hình thức “Nhật ký chứng từ”
1.3.5 Tổ chức sổ theo hình thức “Kế toán máy”
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM
2.1 Khái quát chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.2.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.2.2 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty
2.1.2.3 Sơ đồ quy trình sản xuất ván gỗ ép tại Công ty
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Hải Nam
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán
2.1.4.3 Hình thức kế toán của Công ty
2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hải Nam
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.2.4 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
2.2.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.2.6 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.3 Kế toán tính giá thành sản phẩm
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GỢI Ý HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM
3.1 Đánh giá hoạt động kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm hiện nay của Công ty TNHH Hải Nam
3.1.1 Ưu điểm
3.1.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2 Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.1.2 Hạn chế
3.1.2.1 Về việc sử dụng phần mềm kế toán
3.1.2.2 Về việc mã hóa tài khoản sử dụng
3.1.2.3 Về hạch toán chi phí sản xuất
3.1.2.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm
3.2 Những yêu cầu cần hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hải Nam
3.2.1 Lý do phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hải Nam
3.2.2 Nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hải Nam
3.2.3 Những yêu cầu cần hoàn thiện
3.3 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hải Nam
3.3.1 Sử dụng bảng mã hóa tài khoản
3.3.2 Áp dụng có hiệu quả phần mềm kế toán
3.3.3 Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất
3.3.3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.3.3.2 Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3.3.3.3 Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất chung
3.3.4 Hạch toán các khoản thiệt hại về sản phẩm hỏng và ngừng sản xuất
3.3.4.1 Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng
3.3.4.2 Hạch toán thiệt hại về ngừng sản xuất
3.3.5 Kế toán tính giá thành sản phẩm
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan