[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dược - vật tư y tế Thanh Hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dược - vật tư y tế Thanh Hóa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Khái niệm về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất:
1.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm:
1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất từ quan điểm của kế toán tính giá thành sản phẩm
1.2.2. Phân loại giá thành:
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm:
1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
1.3.1. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất:
1.4.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất:
1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp Kê khai thường xuyên
1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp Kiểm kê định kỳ
1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ:
1.5.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.5.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương đương:
1.5.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức:
1.6. Tính giá thành sản phẩm:
1.6.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm:
1.6.2. Kỳ tính giá thành:
1.6.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm:
1.6.4. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.7. Hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo các hình thức sổ
1.7.1. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
1.7.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.7.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.7.4. Hình thức Nhật ký chứng từ
1.7.5. Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁTHÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ – Y TẾ THANH HÓA
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa.
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh:
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty.
2.1.5. Phần mềm kế toán áp dụng tại công ty.
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa.
2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất tại công ty cổ phân Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa
2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa.
2.2.3. Tổ chức kế toán giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
3.3. Đánh giá khái quát về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa.
3.3.4. Những ưu điểm cơ bản.
3.3.5. Những nhược điểm.
3.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan