[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hồng Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hồng Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Chi phí sản xuất
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí
1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích và công dụng của chi phí
1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ với mức độ hoạt động
1.1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.1.4. Trình tự và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.1.5.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.1.5.3. Kế toán chi phí trả trước
1.1.5.4. Kế toán chi phí phải trả
1.1.5.5. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.1.5.6. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.1.5.7. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.1.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.1.6.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.1.6.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.1.6.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.1.6.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2. Đánh giá sản phẩm dở dang
1.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương
1.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến
1.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức
1.3. Giá thành sản phẩm
1.3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.3.2.1 Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí
1.3.2.2. Phân loại theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành
1.3.3. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.3.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
1.3.4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn
1.3.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng
1.3.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước
1.3.4.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức
1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.4.2. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.4.3. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.5. Các hình thức kế toán trong doanh nghiệp sản xuất
1.5.1. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ
1.5.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung
1.5.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ
1.5.4. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký – sổ cái
1.5.5. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG DƯƠNG
2.1. Đặc điểm chung của Công ty TNHH Hồng Dương
2.1.1. Khái quát chung về Công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.1. Đặc điểm của sản phẩm sản xuất tại Công ty
2.1.2.2. Thị trường tiêu thụ
2.1.2.3 Đặc điểm của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.2.4 Đặc điểm lao động
2.1.3. Mô hình tổ chức quản lý Công ty
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Hồng Dương
2.1.5. Chính sách kế toán áp dụng trong Công ty
2.1.6. Hình thức kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hồng Dương
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.3. Kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hồng Dương
2.2.3.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành
2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG DƯƠNG
3.1. Nhận xét về thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hồng Dương
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công Ty TNHH Hồng Dương
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hồng Dương.
3.2.2. Nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện
3.2.2.2. Yêu cầu hoàn thiện
3.2.3 Nội dung hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hồng Dương.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan