[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần May Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần May Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.2. Khái niệm cơ bản về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.3. Yêu cầu của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.2. Nội dung công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo các phương thức
1.2.3. Các phương pháp tính giá vốn hàng bán
1.3. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.4. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức Nhật ký - Chứng từ
1.4.5. Hình thức kế toán theo hình thức trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần may Thăng Long
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán của Công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần may Thăng Long
2.2.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm của Công ty
2.2.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ
2.2.3. Kế toán xác định giá vốn hàng bán
2.2.4. Kế toán tổng hợp tiêu thụ
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần may Thăng Long
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần may Thăng Long
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần may Thăng Long
3.3. Một số ý kiến đề xuất hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần may Thăng Long
3.3.1. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy kế toán
3.3.2. Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty
3.3.3. Hoàn thiện công tác kế toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.3.4. Hoàn thiện công tác trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.3.5. Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan