[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh thương mại Đông Hỷ Công ty Cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh thương mại Đông Hỷ Công ty Cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
1.3. Kế toán chi phí và xác định kết quả bán hàng.
1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo hình thức sổ kế toán.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH THƯƠNG MẠI ĐÔNG HỶ - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI NGUYÊN
2.1.Tổng quan về chi nhánh Thương mại Đông Hỷ - Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thái Nguyên.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Thương mại Đông Hỷ.
2.3. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh Thương mại Đông Hỷ.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG THỨC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÀN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH THƯƠNG MẠI ĐÔNG HỶ - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI NGUYÊN
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Thương mại Đông Hỷ - Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thái Nguyên.
3.2.Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh Thương mại Đông Hỷ - Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thái Nguyên.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan