[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Siêu thị Mường Thanh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Siêu thị Mường Thanh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
1.1.2. Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.1. Bán buôn qua kho
1.2.1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.2.1. Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung
1.2.2.2. Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp
1.2.2.3. Hình thức bán lẻ tự phục vụ (tự chọn)
1.2.2.4. Phương thức bán hàng trả góp
1.2.3. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi
1.3. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.3.1. Phương pháp nhập trước xuất trước
1.3.2. Phương pháp tính giá thực tế đích danh
1.3.3. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.3.1. Theo giá bình quân gia quyền cả kì dự trữ
1.3.3.2. Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập
1.4. Nội dung kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp kế toán
1.4.3.1. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.3.2. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.1.1. Chứng từ sử dụng
1.5.1.2. Tài khoản sử dụng
1.5.1.3. Phương pháp kế toán
1.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Nhật ký chung
1.6.2. Phần mềm máy tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ MƯỜNG THANH HÀ NỘI
2.1. Khái quát chung về Siêu thị Mường Thanh Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Siêu thị Mường Thanh Hà Nội
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Siêu Thị Mường Thanh Hà Nội
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Siêu Thị Mường Thanh Hà Nội
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Siêu thị Mường Thanh Hà Nội
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Siêu thị Mường Thanh Hà Nội
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Siêu Thị Mường Thanh Hà Nội
2.2.1. Phương thức bán hàng tại Siêu thị Mường Thanh Hà Nội
2.2.2. Phương pháp xác định giá vốn tại Siêu thị
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng tại Siêu thị Mường Thanh Hà Nội
2.2.3.1. Phương thức bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.3.2. Phương thức bán lẻ tự phục vụ (tự chọn)
2.2.3.3. Phương thức bán buôn qua kho theo hình thức gửi hàng
2.2.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng tại Siêu Thị Mường Thanh Hà Nội
2.2.4.1 . Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4.2 . Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ MƯỜNG THANH HÀ NỘI
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Siêu thị Mường Thanh Hà Nội
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Siêu thị Mường Thanh Hà Nội
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan