[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm và nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Khái niệm, bản chất của chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất
1.2.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
1.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.3.1. Đánh giá SPDD theo các phương pháp
1.3.2. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp
1.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực
2.1.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm KD và tổ chức sản xuất kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm kế toán
2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực
2.2.1. Đặc điểm quản lý chi phí sản xuất
2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.3. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực
2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
2.3.3. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế
3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan