[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần DTO

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần DTO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.4. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.3. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
1.3.1. Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Kế toán chi phí sản xuất tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.3. Kế toán chi phí sản xuất tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.4. Kiểm kê và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.4.1. Xác định giá trị SPDD cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính
1.3.4.2. Xác định giá trị SPDD cuối kỳ theo sản lượng ước tính tương đương
1.3.4.3. Xác định giá trị SPDD cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến
1.3.4.4. Xác định giá trị SPDD cuối kỳ theo chi phí định mức hoặc kế hoạch
1.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.5. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DTO
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DTO
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần DTO
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DTO
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty
2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất tại công ty
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty
2.2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.4.2. Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành thành phẩm tại công ty Cổ phần DTO
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DTO
3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DTO
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DTO
3.2.1. Ý kiến về cách xác định lương nhân viên quản lý bộ phận và hạch toán tiền ăn giữa ca
3.2.2. Ý kiến về việc thay đổi hình thức kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan